صفحه اصلي  |  معرفي پايگاه  | ارتباط   |  راهنما  | Englishdivision

 

باشگاه حيات انديشه |طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين  | نقد و نظر |انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات |مباحث فكري |

 

لينكستان حيات انديشه

آدرس‌هاي جمع آوري شده مورد بازبيني قرار گرفته تا منبع و راهنماي مطمئن و مفيد باشند. برخي از سايتهاي كه شخصي بوده و درباز كردن پنجره‌هاي معرفت و ارتقاي بينش، برپا شده‌اند، براي قدرداني از تلاش آنها و ايجاد انگيزه براي ديگر علاقمندان، فهرست شده است.

از دوستان گرامي تقاضا داريم، سايتهاي جامع و مورد تاييدشان را به ما معرفي كنند.

وابسته بهدرباره سايتزبانعنوان
موسسه پژوهشي حكمت و فلسفهموسسه پژوهشي حكمت و فلسفه در تهران با برگزاري مرتب گردهمايي و كلاسهاي آزاد فلسفيفارسي-Englishموسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
دانشگاه تهران

گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

فارسي

گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انساني

 دانشگاه علامه طباطبايي

مجله‌ي تخصصي حکمت و فلسفه

فارسي-Englishحکمت و فلسفه
گروهي از علاقمندان فلسفه در آلمانوب سايت؛ جمعي از تحصيل كردگان فلسفه در آلمان با نوشته‌هاي  و موضوعات متنوع  فلسفيفارسي- Deutschنوشته‌هاي فلسفي
گروهي از علاقمندان فلسفه در آلمانانجمن دوستداران انديشه»، نهادي است فرهنگي، مستقل و غير انتفاعي كه از طرف گروهی از ايرانيان دوستدار بحث های فلسفی، در سال 1377 خورشيدی (1998 ميلادی) در برلين پايتخت آلمان تأسيس شده و در سال 1380 خورشيدی (2001 ميلادی) به ثبت رسيده است. هدف اين انجمن، آموزش و پژوهش در حوزه‌ي فلسفه استفارسي- Deutschدوستداران انديشه
 اولين پايگاه اينترنتي دانش تفکر- آموزش روش هاي تفکر بنياد انديشه
موسسه كانونپاسخگويي به پرسش‌هاي فكري نسل نو،مخاطبان كانون، دانش‌جويان و جواناني هستند كه نسبت به مسائل فكري و مباحث نظري دغدغه‌ي ذهني و فكري دارند . بيشتر به مسائل عقيدتي مي‌پردازد. و با سايت باشگاه انديشه وابسته به يك منبع مي‌باشند. كانون انديشه جوان
موسسه كانونباشگاه انديشه با موضوعات و مباحث فلسفي، اجتماعي و عقيدتي. و با سايت كانون انديشه جوان وابسته به يك منبع مي‌باشند.فارسيباشگاه انديشه
موسسه كانون فارسيوبلاگ خبري باشگاه انديشه
 وبلاگ بزودی به مقالات و مباحث فلسفی می پردازيمفارسيوبلاگ فلسفه
دانشگاه تربيت مدرس فارسيگروه فلسفه و حكمت دانشگاه تربيت مدرس
 هنري، ادبي، اجتماعيفارسيپنجره
 اگر چه عنوان رايج اين برنامه، فلسفه براي كودكان و نوجوانان است، اما هدف اين برنامه آموزش  فلسفه  به معناي رايج كلمه به كودكان و نوجوانان نيست. هدف اصلي اين برنامه، بالا بردن و تقويت قدرت تشخيص، تميز، استدلال و داوري آنهااست، و در عين حال آشنايي آنها با برخي مفاهيم مورد علاقه و مورد نيازشان از اهداف اين برنامه استفارسي-Englishفلسفه براي كودكان
  خبرگزاري تخصصي حوزه دينفارسيشبستان
  سياسي، راهبرديفارسيجمهوري
 فلسفه براي همهفارسيوبلاگ فلسفي
مهدي خلجيوب سايت شخصي فارسيكتابچه مهدي خلجي
    
مهدي پدرامهنگامى كه تصميم به مطالعه دقيق تاريخ فلسفه گرفتم با توجه به كمبود شديد منابع فلسفى آنلاين مناسب ديدم كه نتيجه مطالعاتم را در سايتى قرار دهم تا من نيز به نوبه خود سهمى هرچند اندك در گسترش فلسفه در بين فارسى زبانان داشته باشم قصد دارم كه اين سايت را به تدريچ به پايگاهى براى فلسفه دوستان فارسى زبان تبديل كنمفارسيسايت تاریخ فلسفه
 محفلي براي انديشمندانفارسي-Englishانديشگاه شريف
مهندس وحيد وحيدي

وب سايت شخصي درباره موضوعات متنوع فكري، ادبي و راهبردي

فارسي انديشكده وحيد
مركز آينده‌پژوهي علوم و فناوري دفاعي، انديشكده آصف با ارائه امكانات متنوع براي جوانان و نوجوانان

فارسي

باشگاه آینده پژوهان جوان
حكومت اسلاميحلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسلاميفارسيحلقه
حكومت اسلاميپژوهشگاه‌ فرهنگ‌ وانديشه‌اسلامي،نهادي‌علمي‌وغيرانتفاعي‌است‌كه‌براي‌تحقق‌اهداف‌تحقيقاتي‌درسال‌ 1373تأسيس‌شدفارسيپژوهشگاه فرهنگ و انديشه
 با موضوعاتي اجتماعي، سياسي، فلسفيفارسينيلگون
گروه مهندسان مشاور هواييآصف يك موسسه غيرانتفاعي و داراي اساسنامه مصوب است كه با عنوان موسسه مطالعاتي ـ پژوهشي و تحت شماره ۱۵۳۹۱در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است.
منابع مالي آصف از طريق عقد قراردادهاي مطالعاتي و پژوهشي با سازمان‌هاي كارفرما تأمين مي‌شود.
در حال حاضر، آصف زيرنظر يك "شوراي تفكري" اداره مي‌شود.
فارسيآصف
 موضوعات فكري، سياسي، اجتماعي و راهبرديفارسيروشنگري
 موضوعات فكري، سياسي و اجتماعيفارسيآينده نگر
 دكتر محسن كديوروب سايت شخصي آقاي دكتر محسن كديور از استادان گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرسفارسيدكتر محسن كديور
دكتر محمد سعيد حنايی کاشانی وب سايت شخصي دكتر محمد سعيد حنايی کاشانی از اساتيد فلسفه دانشگاهفارسيروزنامه دكتر حنايي كاشاني
  وب سايت فلسفي براي تحقيقاتفارسيفلسفه
كتابخانه ملي سايت رسمي كتابخانه ملي ايرانفارسيكتابخانه ملي ايران
  انديشكده‌ي روابط بين الملل خود را موظف مي‌داند در حد توانايي‌هاي خود، جهت انتشار مقالات دانش‌جويي در سايت، مطبوعات و نشريات تخصصي مساعدت‌هاي لازم را مبذول بدارد فارسي انديشكده روابط بين الملل
آقاي زواري مقالات و تحقيقات مجيد زواري فارسي وبلاگ شخصي
    
    
  فهرست پايگاههاي فرهنگي و علمي 
خانه كتاب خانه كتاب ايران فارسي خانه كتاب
   فروشگاه الكترونيكي كتاب فارسي كتابنامه
سازمان فرهنگي فرا  فروشگاه الكترونيكي كتاب فارسي بخوان
   مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي فارسي مطالب فرهنگي ايران
   مجله فرهنگي هنري فارسي مجله بخارا
ابراهيمي  درباره نجوم و انجمنهاي نجومي فارسي نجوم
آقاي تاج آبادي   فارسي رنگين كمان
   آموزش و اطلاع رساني در تمام زمينه‌ها براي فارسي زبانان  iryahoo.com
    
    
    
    

  Philosophical Web site's Directory 

Title

Comments

Associated with
   

Philosophy Research

Erratic Impact's Philosophy Research Base is categorized by history, subject and author. Integrating text resources with the best online resources, this study guide attempts to aid both academic and general interest in all philosophical genres and their related fields

 

Philosophy Blog

http://www.tomstoneham.com

http://www-users.york.ac.uk/~twcs1/Blogger/phil-archive.html

Personal

Philosophy Reference   
the History of Ideas  
What is Phenomenology?  
Dante On line  

History of Philosophy

  
The Internet Encyclopedia of Philosophy   
TPM Online is The Philosophers' Magazine on the net  
Internet Encyclopedia of Philosophy   
Philosophy Blog   
The Radical Academy Philosophy Resource Center  
 http://dictionary.laborlawtalk.com 

Institute of Philosophy, School of advanced study 

THE UNIVERSITY OF LONDON'S INSTITUTE OF PHILOSOPHY
The Institute's aim is to promote and support philosophy of the highest quality in all its forms, both inside and outside the University. You can read more about the Institute here, or by following the links above.
London University 
ADVENTURES IN PHILOSOPHYADVENTURES IN PHILOSOPHY: Divisions of Philosophy 
The American Congress  Library A Great library in the world

Official

 

 

  Home | Life of Thought CLUB

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!