صفحه اصلي  | English division

  

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
معرفي پايگاه
شناسنامه و اساسنامه
راهبرد پايگاه
ماهيت پايگاه
مسندات فني وب سايت
راهنما
راهنماي كاربران
نقشه نامه پايگاه
تشريح امكانات
ارتباط با پايگاه
كتابنامه مطالب
واژه نامه
نويسندگي آزاد
  راهنماي كاربران

   تشريح موضوعات سايت:

تشريح معنا و مفهوم فلسفه براي عموم اذهان و سعي در طرح ضرورت اين مسئله دارد كه چرا بايد به فلسفه توجه كرد؟!

آشنايي  با شرح حال انديشمندان و انديشه‌هاي آنان درجهت جهش فكري و تعالي افكار، در راستاي خردورزي مي‌باشد.

قصد از طرح اين دو قسمت، دميدن روحيه‌ي حيات به انديشه و انتشار آن است. در اينجا قشر انديشمندان مي‌توانند با انديشه‌هاي يكديگر آشنا شده و در صدد ارتباط با هم برآيند.

در اين قسمت،‌ آشنا و درگير با انديشه‌هاي امروزه مي‌گرديم و از انديشمندان معاصر و انديشه‌هايشان مطلع گشته و سعي در انديشه‌سازي در مورد مباحث مطرحه در اين قسمت داريم.

از تاثير و اهميت انديشه آورده شده و ضرورت طرح اين پرسش را بيان مي‌كند كه "چرا بايد بيانديشيم؟" و تاثيرات انديشه فلاسفه بر زندگي ما و تاريخ و آينده‌ي بشر، مطالبي آورده شده است.

در اينجا از دريافت و انتشار انديشه‌هاي بازديدكنندگان استقبال مي‌شود. براي هر سطح فكري احترام قائل شده و قابل احترام تلقي مي‌گردد.

براي يكسان سازي مفاهيم و اصطلاحات در اذهان آورده شده و البته به گونه‌اي يكسان به واژه‌گان نپرداخته و تنها اشاره‌اي به برخي از مفاهيم شده است.

بيان معني و مفهوم و ديدگاههاي متفاوت در اين باره.

آشنايي مختصر با شرح حال عرفا و نحوه سير و سلوك و حاصل زندگي آنان.

تشريح تاريخ خداپرستي و درك مفهوم و ضرورت خدا در ذهن بشر، و تاثير آن بر حيات و هم شكل كردن ساختارهاي ذهني در اين رابطه.

محيطي براي مناجات و دعا و جوشش نيت‌ها و افكار براي او. در اينجا هر چه مي‌خواهد دل تنگت بگو!

آشنايي و انتشار افكار و انديشه‌هاي عرفاني مي‌باشد. در اينجا مي‌توان با افكار و حالات عرفاني افراد و عرفا آشنايي پيدا كرد.

بيان معني و مفهوم و ضرورت پرداختن به ادبيات.

آشنايي مختصر با برخي از اديبان ايران و جهان.

محيطي براي انتشار شعر شعراي جوان، و آشناي با شعر و شاعري.

آشنايي با انديشه‌هاي ادبا و نگارش و انتشار نوشته‌هاي آنان.

محيطي است براي آناني كه قطعات و انديشه‌هاي خود را بدون هدف، يا موضوع خاصي بيان مي‌كنند.همچنين طرح مطالبي در جهت آگاهي خوانندگان.

 • بخش موضوعات پايگاه

  • معرفي پايگاه

  تشريح  اساسنامه، اهداف، ماهيت و پديد آوردگان پايگاه حيات انديشه

  توضيحي براي قسمتهاي مختلف سايت از جمله ساختار صفحات و موضوعات و نيز مستندات فني سايت آورده شده است.

  شماره تماس، آدرس پست الكترونيك پايگاه و فرمي جهت ارتباط با پايگاه در نظر گرفته شده است.

  فهرست منابع، فهرستي است كه مشخصات كتابشناختي منايع مطالب مورد استفاده در سايت را به دست مي‌دهد. به هر يك از كتابهاي اين فهرست ممكن است به صراحت در متن ارجاع داده شده باشد. گاهي نيز در متن به كتابها ارجاع داده نمي‌شود و فهرست منابع، فقط براي مستندسازي متن مطالب و نيز اداي وظيفه و مراعات اخلاق نگارش آورده مي‌شود.

  فهرست معاني تشبيهي از برخي لغات.

  • فهرست نشرانه‌ها

  فهرستي است كه مشخصات منابعي را به دست مي‌دهد كه داراي نشرانه هستند و در سايت به كار برده شده‌اند و در ضمن، براي استفاده از انها "مجوز كتبي" تهيه شده است.

  Home | Life of Thought CLUB

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!