صفحه اصلي  | English division

  

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
معرفي پايگاه
شناسنامه و اساسنامه
راهبرد پايگاه
ماهيت پايگاه
مسندات فني وب سايت
راهنما
راهنماي كاربران
نقشه نامه پايگاه
تشريح امكانات
ارتباط با پايگاه
كتابنامه مطالب
واژه نامه
نويسندگي آزاد
  راهبرد پايگاه

به نام آن كه جان را فكرت آموخت

چراغ دل به نور جان بر افروخت

زفضلش هر دو عالم گشت روشن

ز فيضش خاك آدم گشت گلشن

 

انديشه، درياست. انديشه‌هاي هر انديشمند به قدر دريا وسيع و عميق هستند. در اينجا تنها جرعه‌اي از آب دريا را دو دستي آورده‌ايم تا تشنه‌اي را كمي سيراب كرده باشيم. نه توان و نه امكان سيراب كردن از اين دريا‌ها را داريم.

قصد كرديم كه از چاههاي عميق آب بالا بكشيم نه از درياهاي وسيع. آب چاه توانايي سيراب كردن زمينهاي اطراف خود را دارد كه اگر هر قطعه زميني آباد گردد، سرزميني آباد مي‌گردد.

حيات انديشه؛ حيات بخشيدن به انديشه و انديشه‌هاست. اينجا سراي انديشيدن است.

انديشيدن در فضاي انديشه[فلسفه]، انديشيدن به فضاي خارج از انديشه[عرفان] و انديشيدن به هنر انديشه[ادبيات].

شرايط، موقعيتها و لوازم در بعد زمان و مكان افراد با يكديگر تفاوت دارد، لذا در ساختار ذهني تاثير مي‌گذارد. اين ساختارهاي ذهني در مجموع، داراي انديشه‌هاي منحصر بفردي هستند كه صورتهاي مختلف يك مسئله را نمايان،‌ و سبب تكامل انديشه‌هاي بشر مي‌گردند. ما در تكامل انديشه‌هاي يكديگر گام مي‌نهيم، نه مغاير با آن. اختلاف انديشه در جهت تكامل است نه تناقض. استخراج انديشه از اين ساختارهاي ذهني و كنار هم قراردادن آنها، پيوستگي‌ها و همبستگي‌هاي افكار اذهان را نمايان مي‌سازد. حيات انديشه‌ها، ساختارهاي ذهني ما را به يكديگر نزديكتر و در مفهوم يكي شدن بيشتر، هم نظر مي‌گرديم.

اميد است؛ پايگاه حيات انديشه نادبي براي خمودگي انديشه‌ورزي در بالا بردن فرهنگ خردورزي در گامي بسوي تعالي باشد. كه در اينجا، عبور از فلسفه تا به مراتب عرفان و تجلي آن در هنر و ادبيات در سير با ما بودن است.

پايگاه حيات انديشه فضاي آزاد منشانه مي‌آفريند تا به دور از هر گونه تعصب و تحميل عقيده، راهي را در برابر واقعيات و حقايق بگشايد. اين آزاد انديشان هستند كه به حقايق در ساختارهاي ذهني جهت و تعالي مي‌بخشند.

 

مبناي نظري اهداف پايگاه:

·         احترام و احتمام به آزادي قلم و انديشه هر موجود متفكر.

·         ايجاد فضاي براي خود نويساني كه از جوهرشان بهره مي‌برند.

·         انتشار انديشه فرد به منظور تقويت روحيه خردورزي.

·         حركت از فلسفه به عرفان و تجلي آن در ادبيات.

·         ايجاد محيطي براي ره پويندگان هستي دنياي او.

·         محور انديشه نيست؛ انديشيدن است." نه انديشيد، مي‌انديشند!"

  Home | Life of Thought CLUB

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!