صفحه اصلي  | English division

  

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
معرفي پايگاه
شناسنامه و اساسنامه
راهبرد پايگاه
ماهيت پايگاه
مسندات فني وب سايت
راهنما
راهنماي كاربران
نقشه نامه پايگاه
تشريح امكانات
ارتباط با پايگاه
كتابنامه مطالب
واژه نامه
نويسندگي آزاد
  ماهيت پايگاه

آفرين جان آفرين پاك را

آنكه جان بخشيد و ايمان خاك را

عطار

سايت براي هستي اوست. براي آنهايي كه در پي هستي خود و هست كردن هستي او هستند. كساني كه از انديشه آغاز كنند و با انديشه به او برسند كه خود حيات انديشه، حيات انديشهاي در انديشه‌ي حياتي، براي با او بودن است.

پايگاه حيات انديشه، فضاي آزاد منشانه مي‌آفريند، بيطرفي را تجويز مي‌كند و از تعصب به هرگونه و به هر شكل و براي هر نگريسته يا منظور يا هدفي، ولو هر چند والا و گران سنگ، رويگردان است. نگريسته ما بي‌طرفي در برابر عقيده‌هاست، نه بي‌طرفي در برابر حقيقتهاي تصديق‌پذير علمي و اخلاقي.

روش احتياط آميز بر آن است كه نبايد براي پيشرفت در گوهر خويش، يا پسرفت در آن، احترامي ويژه قائل بود؛ بعكس، مي‌بايد در كار فكري يا فرهنگ به سان كلي، جنبه‌هاي ارتجاعي و انقلابي ذهن را ترازمندانه هماهنگ ساخت. زيرا در زمينه فرهنگ - بكلي جدا از معناي سياسي اين مفهوم‌ها - جنبه‌ي ارتجاعي ذهن در پي حفظ فرهنگ گذشته است، و جنبه انقلابي ذهن، خواهان آفريدن فرهنگ نوين؛ ولي تكيه بيش از حد به حفظ فرهنگ گذشته بدون زايش انديشه‌ها و الگو‌هاي نوين، سبب ناتوان شدن فرهنگ خواهد شد، و تكيه بيش از حد به آفرينش نوين بدون توجه به فرهنگ گذشته و به سنت‌هاي ديرين، به بي‌پايه شدن و سطحي شدن و به نايش فرهنگ خواهد انجاميد.

قسمتي از محتواي پايگاه سعي در تشكيل يا تشويق، ساختار ذهني فلسفي در بازديدكنندگان خود دارد. از اين جهت فلسفي كه فلسفه يكي از بالاترين دستاوردهاي فكري آدمي و شايد اوج تفكر او باشد.

اگر معتقد باشيم كه هيچ تمدني هر قدر هم از جهت علوم، معارف و تكنولوژي پيش برود، جز با تفكر فلسفي به اوج نمي‌رسد كه در آن واحد ريشه و شاهكام همه ميوه‌هاي انديشه آدمي است، پس بايد در اشاعه آن بكوشيم. در اينجا انديشه برتر يا پايين‌تر معني ندارد. انديشه‌هاي خلق در مقابل خالق همگي برابراند.

اميد مي‌رود كه بازديد كننده‌ي محترم، چونان سالكي صبور و رونده‌اي مقيم، با شوق آگاهي در راه پر خار و مخافت، ولي هم هنگام ، بديع و شگفت حيات انديشه گام نهد و از معظلات فكري نپرهيزد و پويش معنوي خود را با خرسندي فلسفي به پايان برد.

اميد است اين اثر، نيايشي در پرستشگاه حيات انديشه باشد.

 

يك درخواست:

خواهشمند است؛ صاحبان فكر و انديشه و بازديدكنندگان تيز بين، به خاطر برقرار بودن انديشه‌‌ي ايشان، در محتوي مطالب پايگاه، مداقه كنند و در طراحي، انديشه‌ها، اهداف و پرسشهاي آن بحث و جدل پردازند و از خطاها و كاستيها چشم پوشي نكنند تا به لطف و يمن همت، و در پرتو معرفت، و بر اثر هدايت ايشان، اين امكان بوجود آيد كه در ويرايشهاي بعدي، مطالب و طراحي سايت دقيقتر، صحيح‌تر و پر محتوي‌تر گردد، تا بازديدكنندگان محترم بنيادي استوارتر داشته باشند.

نيز بدين وسيله از كسانيكه علاقمند به همكاري در زمينه‌هاي مختلف پايگاه مي‌باشند، دعوت به عمل مي‌آوريم.

با سپاس و احترام

مدير پايگاه

  Home | Life of Thought CLUB

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!